Försöksperson

Vill du delta i en studie? Då har du kommit rätt! På denna sida hittar du aktuella forskningsstudier inom olika områden. Vissa studier innefattar en ersättning medens andra är för dig med en diagnos som önskar en ny typ av behandling. Vi håller denna sida uppdaterat och studier som syns kommer alltid att vara aktuella.

Vad innebär det att vara en försöksperson?

Som försöksperson ansöker du om att få delta i en klinisk prövning. Försökspersoner spelar en väldigt viktigt roll när det handlar om att driva forskningen framåt inom hälso- och sjukvården för att bland annat ta fram nya effektiva behandlingar. Det behövs både friska försökspersoner och försökspersoner som har någon specifik sjukdom eller diagnos. För kliniska prövningar med friska personer kan man få ersättning för sitt deltagande. När det gäller patientstudier är det mer ovanligt att få ekonomisk ersättning för sitt deltagande, då handlar det istället ofta om att delta för att få en ny behandling eller liknande.

Varför man ställer upp som en frisk försöksperson i kliniska studier är dels för att vara bidragande till att driva forskning framåt gällande sjukdomar, diagnoser och behandlingar samt för att få ta del av ersättning för sitt deltagande. Ersättningen bestäms alltid innan en studie kan starta och det baseras på omfattningen av studien.

Vad innebär en klinisk prövning?

När man utför en klinisk prövning med försökspersoner så vill man analysera och utvärdera olika typer av behandlingar. En klinisk prövning gör man också för att undersöka olika typer av läkemedel och deras effekter på människor. En klinisk prövning av olika läkemedel kan göras på vårdcentral, sjukhusklinik eller en på en speciell prövningsenhet.

Finns det risk för min hälsa när jag deltar i en klinisk prövning?

Risken med att delta i kliniska prövningar är väldigt liten. När man deltar i en klinisk prövning så har de behandlingsmetoder och läkemedel man använder undersökts tidigare i andra sammanhang. Ett läkemedel får aldrig ges till en människa för test innan det har genomgått en rad olika djurförsök där man undersöker hur djuret reagerar och vilken säkerhet och effekter det finns. De inledande testerna av läkemedel och behandlingar utförs i ett första steg på ett få antal friska personer under en kortare tid.

Under varje steg i processen så görs det bedömningar av resultaten på behandlingarna, dessa bedömningar görs inte bara av företaget utan även av myndigheter. Om man beslutar sig för att gå vidare är det först då som man undersöker vilka effekter läkemedlet eller behandlingen har på en större mängd försökspersoner. Om det uppstår några biverkningar så övervakas dessa noggrant enligt strikta regler.

Hur går det till att vara med i en klinisk prövning?

Det första steget är att självmant läsa på om vad det innebär att vara försöksperson för att sedan kolla vad det finns för tillgängliga studier. Om du väljer att skicka in en intresseanmälan för att vilja delta i en studie så kommer företaget kontakta dig om de anser att du passar in i någon av deras kommande studier. Om du blir kontaktad angående erbjudan om att delta i en klinisk prövning så kommer processen fungera som beskrivet här nedan.

Alla försökspersoner börjar med att genomgå en hälsokontroll. Du får samtala med sköterska och läkare för att sedan ta del av skriftlig information som innehåller följande:

 • Vilka metoder som kommer att användas
 • Planen för den kliniska studien
 • Syftet med forskningen
 • Vem och vilka som ansvarar för studien
 • Vilka eventuella risker det finns
 • Att du kan avbryta studien när du vill, deltagande är alltid frivilligt

När du har tagit del av all information får du nu på egen hand ställa eventuella frågor du har gällande studien till läkare. Om du väljer att delta i studien så behöver du skriva under papper på detta. Nästa steg är att utföra en hälsoundersökning som kan variera beroende på vilken studie du ska delta i. Det är vanligt att man gör följande kontroller:

 • Blodprov
 • Urinprov
 • Blodtryck, vikt och längd
 • EKG
 • Drogtest
 • Graviditetstest
 • Läkarundersökning

När detta är gjort kvarstår det bara att analysera resultaten för att se om du stämmer in på de kriterier som krävs för deltagande. Om du uppfyller alla krav kan du bokas in i den grupp du har valt. Om du inte uppfyller kraven så kommer du bli meddelad om detta.

Hur fungerar den kliniska prövningen?

En klinisk prövning kan för friska personer pågå allt mellan en dag till flera månader, vid det senare så innebär det ofta att man besöker kliniken vid många tillfällen. De kliniska prövningar som utförs följer en noga planerad prövningsplan som har blivit godkänd av läkemedelsverket samt etikprövningsnämnder. Det är vanligt förekommande att dessa kliniska prövningar berör många olika läkare som samarbetar med varandra mellan flera länder. Studien följer alltid strikta regler som är anpassad för försökspersonernas hälsa och risktagande.

När det gäller försökspersoner som deltar som patienter så kan den kliniska prövningen pågå i över ett år. Det varierar från studie till studie. En studie kan omfatta flera tusen personer och det kan förändras över tid ju mer man lär sig om den specifika behandlingsmetoden och dess effekter.

Hur fungerar det med ersättningen?

Ersättning för deltagande förekommer ofta när det gäller friska försökspersoner. Ersättning bestäms innan startad studie och granskas av etikprövningsmyndigheten. Det är vanligt förekommande och missförstått att ersättningen som betalas ut är baserad på risk. Ersättningen bestäms istället av hur omfattande studien är och hur mycket tid försökspersonerna behöver lägga ner för att delta i prövningen. Det kan dessutom vara möjligt att få ersättning för matkostnader, reseersättning och ibland även för förlorad inkomst. Den ersättning man har rätt till kommer att betalas ut i slutet av månaden tidigast 3 veckor efter avslutad studie.

Skydd och säkerhet som deltagare

Som försöksperson i en klinisk prövning har du rätt till en försäkring som säkerställer att du har ett fullgott ekonomisk skydd. Företaget som tillhandahåller dessa studier har som skyldighet att se till detta. Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat. Försökspersoner måste vara försäkrade med en patientskadeförsäkring innan den kliniska prövningen kan börja. Den ersättning som kan utbetalas via en patientskadeförsäkring är vid fysiska eller psykiska skador som har orsakats genom deltagande i studien. Det kan vara i form av en behandling, undersökning, olycksfall eller fel på utrustning för att nämna några exempel.