Allmänna villkor för Medograf

BRA ATT VETA

Du kan vara helt anonym på Medograf, du väljer själv det användarnamn som du vill ska bli synligt för andra.

Du behöver vara 18 år fyllda för att skapa en profil på Medograf.

Du samtycker också till att Medograf behandlar och använder sig av s.k. cookies för att analysera din användning av tjänsterna i syfte att förbättra din upplevelse av tjänsterna.

Du samtycker till att Medograf behandlar dina personuppgifter för att i samarbete med tredje parter tillsända dig marknadsföring till din inbox i tjänsterna eller till din e-post.

Den information om din hälsa du själv väljer att lägga till i din profil kommer att bli synlig för andra (för att kunna koppla ihop dig med andra i liknande situation), se mer under personuppgiftspolicyn nedan.

Du samtycker vidare till sådan behandling som görs av Medograf för att analysera din användning av tjänsten, dina symptom, medicinering, vistelseort och liknande profileringsdata i syfte att förbättra din och andra användares upplevelse av tjänsterna.

Du har alltid möjlighet att ta bort och radera din profil.

INNEHÅLL

Detta dokument är viktigt

Mellan vilka sluts avtalet

Vad avser avtalet

Ändringar i villkoren

Användning av våra tjänster

Personuppgiftspolicy

Modifiering och uppsägning av våra Tjänster

Garantier och Ansvarsbegränsningar

Avregistrering och radering av data

Kontakta oss

Tvist

Detta dokument är viktigt

Genom att använda våra Tjänster accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant.

Mellan vilka sluts avtalet

Tjänsterna (”Tjänsterna”) tillhandahålls av MEDOGRAF AB (Org.nr 559126-1184) (”Medograf” eller ”vi”), med adress i slutet av dessa villkor. Användare beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Medograf via något av de registreringsalternativ som Medograf från tid till annan erbjuder. Alla kan ansöka om registrering av ett konto hos Medograf, men vissa deltjänster begränsas till privatpersoner som har ett svenskt personnummer. För att en Användares ansökan om registrering av konto ska kunna godkännas av Medograf krävs att personen är minst 18 år eller att personens registrering kan ske på ett sätt som godkänts av Användarens förälder/målsman. Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Medograf när registreringen fullbordats och kontot godkänts. Användare förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Medograf från tid till annan publicerar via Tjänsten.

Vad avser avtalet

Dessa villkor gäller din användning av tjänsterna och all information som erhållits av oss genom din användning av Medograf.

Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Vi behöver uppdatera dessa villkor för att hålla jämna steg med förändringar i tjänsterna, vår verksamhet och de lagar som gäller för oss och dig. Oavsett vilka ändringar som sker är sekretessen kring din information helt central för tjänsterna. Vi kommer att be om ditt medgivande till sådana ändringar som krävs enligt gällande lagstiftning. I andra fall omfattas du automatiskt av uppdaterade villkor. Om du inte accepterar förändringar av dessa villkor och inte vill att dina uppgifter omfattas av reviderade villkor, kan du närsomhelst stänga ditt konto och få dina sparade uppgifter i enlighet med gällande personuppgiftsreglering.

Användning av våra tjänster

Som Användare behöver du vara 18 år fyllda och förbinder du dig att följa dessa Villkor i sin helhet. Det innebär bland annat att du åtar dig att:

 • (a) följa alla gällande lagar och regelverk när du använder Medograf och att inte använda medograf för att utföra någon olaglig, vilseledande, skadlig eller diskriminerande handling;
 • (b) tillse att ditt agerande på Plattformen inte kan anses utgöra spridande av falsk eller vilseledande information
 • (c) bidra till en positiv stämning på Plattformen genom att avstå från personangrepp, aggressiva uttalanden, förolämpningar, rasistiska- eller sexistiska åsikter, inlägg som saknar relevans för Plattforms syfte, kommersiella meddelanden samt yttranden som kan verka stötande;
 • (d) inte publicera innehåll som är hatiskt, hotfullt eller pornografiskt eller som uppmanar till våldshandlingar eller bryter mot bestämmelserna i gällande författningar såsom personuppgiftslagen eller lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor;
 • (e) inte bidra med material, eller länka till material, som kan innebära intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt,
 • (f) inte skaffa eller försöka skaffa dig åtkomst till andra Medlemmars inloggningsuppgifter eller bereda eller försöka bereda dig otillbörlig åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, eller obehörigen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från sådan källa;
 • (g) du får inte samla in användares innehåll eller uppgifter, eller på annat sätt skaffa åtkomst till Plattformen via automatiserade metoder (t ex robotar, spindlar eller scrapers) utan Medografs tillstånd;
 • (h) inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller vidta någon åtgärd som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Plattformens funktionalitet; samt
 • (i) inte utan godkännande från Medograf göra reklam eller i kommersiellt syfte annonsera för egna eller andras tjänster. Du får endast använda våra Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda våra Tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra Tjänster eller innehåll. Alla rättigheter (exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt) till allt material (inklusive text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som förekommer på Medograf tillhör Medograf och/eller dess rättighetshavare. Som Användare har du således inte rätt att kopiera, ladda ner eller sprida sådant material. En del innehåll som inte tillhör Medograf visas i våra Tjänster. Ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag som gör det tillgängligt. I samband med din användning av Tjänsterna skickar vi meddelanden om Tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Om du inte vill ha dessa meddelanden kan du välja bort det. Våra Tjänster är tillgängliga på mobila enheter. Använd inte Tjänsterna på ett sätt som distraherar dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

Personuppgiftspolicy

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

I samband med användning av våra tjänster förser du oss med personuppgifter, såsom t.ex. namn, e-post, sjukdomsdiagnos, symtom, mediciner. Dina personuppgifter måste behandlas av oss för att vi ska kunna tillhanda hålla tjänsterna på det sätt som du har rätt att förvänta dig som användare hos oss. För att skapa en profil på Medograf behöver du vara 18 år fyllda.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen eller annan tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig är Medograf AB (Org.nr 559126-1184).

Du har rätt att begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerade om dig (registerutdrag) samt begära att sådana raderas eller korrigeras i den mån de är felaktiga. Notera att radering av sådana uppgifter som är nödvändiga för att använda Medografs tjänster innebär att du inte längre kan använda tjänsterna. En begäran om registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du till [email protected] från den e-post som du har registrerat dig med för tjänsterna. Vi hanterar din begäran i förenlighet med gällande personuppgiftsreglering, för att undvika obehörig åtkomst av dina uppgifter kan vi komma att be dig ange ditt personnummer.

HUR ANVÄNDS INFORMATIONEN?

Nödvändig behandling

Till att börja med behandlar Medograf dina personuppgifter för att du ska kunna använda tjänsterna på det sätt som tjänsterna är avsedda för.

Behandling av ditt personnummer kan vara en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa dig att få tillgång till viss information och vårddata, som t.ex. inläsning av läkemedelsrecept. Personnummer som inhämtas i samband med inläsning av sådan vårddata kommer att lämnas till tjänsteförmedlaren av sådan vårddata som behandlar personnummer i syfte att utföra identifikation av dig för att kunna visa dina uppgifter. Exempel på sådana tjänsteförmedlare är eHälsomyndigheten och apotek.

Kundutskick

Medograf behandlar vidare dina personuppgifter för utskick av information om Medogram och om Medografs produkter och tjänster.

Samtycke till behandling för marknadsförings- och proflierings-ändamål

Du samtycker härmed till att Medograf behandlar dina personuppgifter för att i samarbete med tredje parter, tillsända dig marknadsföring (till din inbox i tjänsterna eller till din e-post) eller utföra andra marknadsföringsåtgärder. Du samtycker också till att Medograf behandlar och använder sig av s.k. cookies för att analysera din användning av tjänsterna i syfte att förbättra din upplevelse av tjänsterna. Du samtycker vidare till sådan behandling som görs av Medograf för att analysera din användning av tjänsten, dina symptom, medicinering, vistelseort och liknande profileringsdata i syfte att förbättra din och andra användares upplevelse av tjänsterna. Medograf kommer däremot aldrig att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till tredje part. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till ovanstående behandling och ändamål, kontakta oss via epost: [email protected].

ÖVERFÖRING

Vi lämnar bara ut din personliga information i Medograf under följande förutsättningar:

 • Vi behöver dela din information med tjänsteleverantörer som lagrar data på vårt uppdrag i syfte att driva tjänsten (t ex hosting av servrar) eller i syfte att utföra marknadsföringsåtgärder (t ex utforma annonser eller målgrupper) på Medografs uppdrag. Med sådana leverantörer ingår Medograf ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal till säkerställande av din säkerhet i enlighet med gällande personuppgiftsregler.
 • Vi behöver likaså dela dina personuppgifter med andra tjänsteleverantörer och samarbetspartners för att utföra dina serviceförfrågningar, t ex för att erhålla data från externa tjänster, se ovan e-Hälsomyndigheten och apotek.

PORTABILITET

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som Medograf behandlar för att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Överföring av personuppgifterna sker i enlighet med gällande personuppgiftsreglering.

SÄKERHET

Skyddet och integriteten kring ditt kontoinnehåll är helt avgörande. Medografs anställda har inte rätt att se din personliga information eller innehåll som lagras i Medograf, men det kan förekomma om vi behöver göra i enskilda fall för att svara på dina förfrågningar om support eller för att förbättra och säkerställa att tjänsten fungerar så som tilltänkt.

LAGRING AV DATA

När du använder Medograf-appen på din mobila enhet, kommer innehåll som du sparar lagras lokalt på den enheten och innehållet kommer också att replikeras på våra servrar, som är belägna inom EU. Dina känsliga personuppgifter, exempelvis vårdinformation hämtat från eHälsomyndigheten eller 1177 journalen sparas inte på våra servrar, utan enbart på din enhet till dess att du stänger appen. Uppgifter om din hälsa som du själv väljer att lägga till i din profil i Medograf kommer dock att sparas på våra servrar för att vi på ett relevant sätt ska kunna koppla ihop dig med andra med liknande hälsotillstånd. Den personlig informationen och innehållet som lämnas till Medograf kommer alltså att lagras på ett datacenter i EU. I den mån Medograf anlitar underleverantörer för hantering av dina personuppgifter utanför EU, ska Medograf säkerställa att sådana leverantörer antingen omfattas av EU s.k. Safe Harbor eller att leverantörerna ifråga anslutit sig till EU:s s.k. Privacy Shield-villkor.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR DATA

Medograf är förpliktigad att skydda säkerheten för din information och vidtar sådana försiktighetsåtgärder som följer av tillämplig personuppgiftsreglering. Vi använder branschstandardkryptering för att skydda dina data under överföringen enligt sk transport layer security (”TLS”) eller secure socket layer (”SSL”)-teknik. När vi har fått dina uppgifter, skyddar vi den på våra servrar med hjälp av en kombination av administrativa, fysiska och logiska säkerhetsåtgärder. Säkerheten för den information som lagras lokalt i din mobila enhet är beroende av hur du använder säkerhetsfunktionerna på enheten. Vi uppmanar dig att du vidtar lämpliga åtgärder för att säkra alla mobila enheter som du använder med våra tjänster. Om Medograf får information om ett säkerhetsproblem vidtar vi de åtgärder som följer av relevant regelverk, vi försöker också meddela dig via den e-postadress som du har uppgett till oss eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida. All information som lagras på Medografs servrar är krypterad för att omöjliggöra obehörig åtkomst av sådan information.

DINA RÄTTIGHETER I ÖVRIGT

Om du har klagomål är du också välkommen att höra av dig till oss på samma e-post [email protected], alternativt vända dig till Datainspektionen.

Modifiering och uppsägning av våra Tjänster

Vi arbetar ständigt för att förbättra våra Tjänster. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan begränsa, ta bort eller avbryta en Tjänst helt och hållet.

Garantier och Ansvarsbegränsningar

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar varken vi eller våra leverantörer eller distributörer några specifika löften om Tjänsterna. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick. Medograf ansvarar inte för något innehåll eller för någon information som tillhandahålls av Medograf eller som Användare överför till eller delar på Medograf. All användning av Medografs tjänster sker på egen risk och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier avseende säkerhet eller tillgänglighet. Medograf ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som drabbar dig som användare eller tredje man på grund av innehåll eller information som tillhandahålls av Medograf eller som andra användare överför till eller delar på Tjänsterna eller på grund av brister i tillgängligheten till Tjänsterna. Medograf ansvarar vidare inte för tredje parters handlingar, uppgifter eller data och du friskriver Medograf från alla anspråk och skadestånd som uppstår på grund av eller som på något sätt är kopplade till din användning av Tjänsterna.

Medograf tillhandahåller eller utarbetar inte medicinska råd eller information om läkemedel. Medograf friskriver sig helt från ansvar för eventuella råd, kommentarer, rekommendationer eller annan information som Användare eller tredje parter bidrar med på Tjänsten. Medograf förbehåller sig rätten att övervaka och ta bort innehåll på Plattformen men granskar inte inlägg innan de publiceras. Medograf har rätt att när som helst stänga av en Användare och avsluta ett konto om Medograf anser att denne bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som enligt Medografs uppfattning kan orsaka Medograf, Användare, Medografs samarbetspartners eller tredje man skada. Brott mot dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning kan leda till att Medograf säger upp ditt Medlemsskap och till att du blir ersättningsskyldig mot Medograf för eventuell skada som du kan ha orsakat Medograf genom sådant brott. Om någon framställer skadeståndskrav mot Medograf som rör dina handlingar, ditt innehåll eller dina uppgifter på Tjänsten åligger det dig att ersätta Medograf för alla skador, förluster och kostnader av alla slag som uppstår ur sådant anspråk.

Avregistrering och radering av data

Du kan när som helst avregistrera dig från oss genom att radera appen (nedladdad programvara från Medograf) och kontakta Medograf för att säkerställa att sådana personuppgifter som vi inte måste bevara raderas, se också ovan under personuppgiftspolicy. Medograf har rätt att avsluta din tillgång till tjänsterna och avregistrera dig med en månads uppsägningstid. Vid missbruk har vi rätt att omedelbart avregistrera dig från Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar över de här villkoren, är du välkommen att kontakta oss:

MEDOGRAF AB (Org nr 559126-1184)
Kungsgatan 37,
111 56 Stockholm
[email protected]

Tvist

Du kan hänvisa en tvist med oss till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Svensk lag är tillämplig på de här villkoren, eventuellt tvist ska lösas vid Stockholms tingsrätt som första instans.